Werk-Zorg 27

Werkgever

Begeleiding zieke medewerker

Re-integratie 1ste spoor of 2de spoor.

ZORG-WERK 27 kan u helpen bij de begeleiding van uw zieke werknemer. Wij coachen en begeleiden uw werknemer bij het gaan hervatten van zijn/haar eigen werk of ander werk.  In ons traject gaan wij in gesprek met uw werknemer onderzoeken welke stappen hij/zij moet maken om terug aan het werk te komen.  Samen met u als werkgever bespreken we ook deze stappen.  Uiteraard onderzoeken wij eerst of het haalbaar is om in zijn/haar eigen werk terug te keren. Mocht het geen haalbare kaart zijn terug te keren in de eigen functie dan kunnen wij ook verder zoeken naar functies extern op de arbeidsmarkt.

Graag komen wij vrijblijvend met uw in gesprek.

Als een werknemer ziek wordt, moet de werkgever zorgen voor een tijdige en adequate verzuim- en re-integratieaanpak. De regels die hierbij gelden zijn vastgelegd in de ‘Wet verbetering poortwachter’, de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (met bijlage).

In deze wetten en regelingen is onder meer vastgelegd:

• De verplichting van de werkgever en werknemer tot goed werkgever- en werknemerschap in het kader van de arbeidsovereenkomst op grond van het Burgerlijk Wetboek.

• De verplichting voor de werkgever om passende arbeid aan te bieden en de wettelijke plicht voor de werknemer om aan zijn re-integratie mee te werken. Deze plichten zijn neergelegd in de artikelen 629 lid 3, 658a lid 2 en 4 en 660a van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en overeenkomstige regelingen voor overheidspersoneel.

• De verplichting voor de werkgever tot het aanpassen van de arbeidsplaats, de werkmethoden en de inrichting van het bedrijf in verband met het realiseren van resterend arbeidsvermogen, zijn verplichting om ziekte van werknemers zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken en het begeleiden van werknemers die door ziekte niet in staat zijn hun werk te doen (artikel 4 Arbeidsomstandighedenwet).

• De wettelijke verplichting van de werkgever om zich bij de verzuimbegeleiding te laten bijstaan door een BIG-geregistreerde bedrijfsarts of door een gecertificeerde arbodienst (Artikelen 14 en 14a van de Arbeidsomstandighedenwet).

• De plichten van de werknemer ter voorkoming van ontstaan en bestaan van recht op uitkering op grond van de WIA (artikel 28 WIA).

• De in artikel 25 van de WIA neergelegde verplichtingen van werkgever en werknemer voor het re-integratiedossier, het re-integratieverslag en de nadere uitwerking daarvan in de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar.

• Professionele standaarden, richtlijnen en protocollen, waaronder de protocollen die gebaseerd zijn op artikel 6, zesde lid, WIA.

Bovenstaand kader is niet statisch, omdat het mede berust op bronnen die steeds verder worden ontwikkeld. Hierbij moet met name worden gedacht aan arbeidsrechtelijke jurisprudentie, professionele standaarden, richtlijnen en protocollen. Deze bronnen ondersteunen (de adviseurs van) de werkgever en werknemer bij de invulling van een effectieve verzuim- en re-integratieaanpak.

Wat betreft het toetsen van re-integratie-inspanningen zegt artikel 65 WIA dat UWV beoordeelt of de werkgever en de werknemer in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht. Vanaf hoofdstuk 9 van deze werkwijzer wordt verder ingegaan op de toetsing van het re-integratieverslag (RIV) door UWV.